Zasady i Warunki

Witamy w Play Slotty Vegas!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej Play Slotty Vegas, znajdującej się pod adresem playslottyvegas.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Play Slotty Vegas, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i przestrzegającej warunków Spółki. „The Company”, „Ourselves”, „We”, „Our” i „Us” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i z zastrzeżeniem tego prawa. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Cookies

Korzystamy z plików cookie. Uzyskując dostęp do Play Slotty Vegas, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności Play Slotty Vegas.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową w celu umożliwienia funkcjonalności niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, Play Slotty Vegas i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów w Play Slotty Vegas. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Play Slotty Vegas na własny użytek osobisty, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Ponownie publikować materiałów z Play Slotty Vegas
 • Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z Play Slotty Vegas
 • Powielać, duplikować lub kopiować materiałów z Play Slotty Vegas
 • Redystrybuować treści z Play Slotty Vegas

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Play Slotty Vegas nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Play Slotty Vegas, jego agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je publikują. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Play Slotty Vegas nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Play Slotty Vegas zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że

 • Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne do tego licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów, ani do prezentowania działalności komercyjnej lub niezgodnej z prawem.

Niniejszym udzielasz Play Slotty Vegas niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych komentarzy w dowolnej formie, formacie lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą zamieszczać łącza do naszej witryny internetowej w taki sam sposób, w jaki zamieszczają hiperłącza do witryn internetowych innych firm wymienionych na liście; oraz
 • Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile takie łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne żądania linków od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla nas samych lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Play Slotty Vegas; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, o ile odnośniki te: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres Play Slotty Vegas. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej witryny, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz linkować. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Poprzez użycie nazwy naszej firmy; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi łącze; lub
 • Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej Witryny internetowej, do której prowadzi łącze, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.

Żadne użycie logo Play Slotty Vegas lub innej grafiki nie będzie dozwolone w celu linkowania bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

Ramki iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia użytkownik nie może tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na stronie internetowej użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w jego Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Prywatność użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika usunięcia wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe linkowanie do naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zasad linkowania.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

W przypadku znalezienia na naszej stronie internetowej linku, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, użytkownik może skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie

 • ogranicza lub wyklucza naszą lub użytkownika odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub użytkownika odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub użytkownika odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączyć jakąkolwiek naszą lub użytkownika odpowiedzialność, która nie może zostać wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.
Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.