Voorwaarden en Condities

Welkom bij playslottyvegas.com!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Play Slotty Vegas.com, te vinden op playslottyvegas.com.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat je deze voorwaarden accepteert. Blijf playslottyvegas.com niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en verwijzen derhalve naar hetzelfde.

Cookies  

Wij maken gebruik van cookies. Door playslottyvegas.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van playslottyvegas.com.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden te vergemakkelijken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertising partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten playslottyvegas.com en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op playslottyvegas.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je mag dit van playslottyvegas.com voor persoonlijk gebruik gebruiken met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden.

Je mag niet: 

 • Materiaal van playslottyvegas.com herpubliceren  
 • Materiaal van playslottyvegas.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven  
 • Materiaal van playslottyvegas.com reproduceren, dupliceren of kopiëren  
 • Inhoud van playslottyvegas.com herdistribueren 

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.  

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. playslottyvegas.com filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt de commentaren niet voordat ze op de website worden geplaatst. Commentaar weerspiegelt niet de standpunten en meningen van playslottyvegas.com, zijn vertegenwoordigers en/of filialen. Commentaar weerspiegelt de standpunten en meningen van de persoon die het heeft geplaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is playslottyvegas.com niet aansprakelijk voor de Commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Commentaren op deze website.

playslottyvegas.com behoudt zich het recht voor om alle commentaren te controleren en om commentaren te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat: 

 • Je hebt het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;  
 • De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;  
 • De Reacties geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy  
 • De Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen. 

Hierbij verleen je playslottyvegas.com een niet-exclusieve licentie om je Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om je Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media. 

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze Website plaatsen: 

 • Overheidsinstellingen;  
 • Zoekmachines;  
 • Nieuwsorganisaties; 

Distributeurs van onlinegidsen mogen een hyperlink naar onze website plaatsen op dezelfde manier als ze een hyperlink plaatsen naar de websites van andere bedrijven op de lijst; en

Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, met uitzondering van wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren: 

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;  
 • dot.com community sites;  
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;  
 • distributeurs van online gidsen;  
 • internetportalen;  
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en  
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van playslottyvegas.com compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of onderschrijving van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als je een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar playslottyvegas.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst met URL’s vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen en een lijst met URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt hyperlinken naar onze Website:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of  
 • Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of  
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen enkel gebruik van playslottyvegas.com’s logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina’s die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of pleiten voor inbreuk op de rechten van derden.

Uw privacy

Lees het Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;   
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;  
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of  
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder het toepasselijk recht.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid uiteengezet in deze paragraaf en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.